۱۴۵۲ | ویژگی ها و علل جنبش‌های نوپدید معنوی(حمید رضا مظاهری سیف)
description

۱۴۵۲ | ویژگی ها و علل جنبش‌های نوپدید معنوی(حمید رضا مظاهری سیف)

اهم شاخص‌های معنویت‌های نوظهور به مبانی اومانیستی و سکولاریستی و سرمایه‌داری معنویت‌های نوظهور مربوط می‌شود و با تعریف شاخص‌ها, تبیین و بررسی علل این پدیده امکان‌پذیر می‌شود. علل جنبش‌های معنوی نوین را در سه جنبه علل پدید آمدن, گرایش و گسترش بررسی می‌شود.