۱۴۵۳ | مسیحیت و فرقه‏ گرایی با نگاهی به آرای یونگ(آزاده مدنی)
description

۱۴۵۳ | مسیحیت و فرقه‏ گرایی با نگاهی به آرای یونگ(آزاده مدنی)

در این مقاله به شکلی اجمالی به برخی از گرایش‌هایی که از ابتدای مسیحیت, به شکلی بدعت‌آمیز در دین مسیحی به وجود آمده است و به ریشه‌های آن خواهیم پرداخت. سپس در خلال این بررسی نیز به آرای یونگ, روان‌شناس شهیر, درباره برخی از این بدعت‌ها نگاهی می‌اندازیم و این آیین‌ها را از منظر روان‌شناسی,