۱۴۶۶ | نسبت خدا و انسان در عرفان(عیسی جعفری)
description

۱۴۶۶ | نسبت خدا و انسان در عرفان(عیسی جعفری)

انسان در نظام عرفان اسلامی, جایگاه ویژه و برجسته‌ای دارد؛ به طوری‌که او را به‌گونه‌ی ممتازی از دیگر مخلوقات متمایز ساخته است. انسان با برخورداری از جامعیت اسماء الهی, به مثابه آیینۀ تمام نمای آفریدگار جهان هستی است