۱۴۴۹ | تأثیر ادیان شرق بر جنبش‏های نوپدید دینی(محمد‌علی رستمیان)
description

۱۴۴۹ | تأثیر ادیان شرق بر جنبش‏های نوپدید دینی(محمد‌علی رستمیان)

این مقاله به بررسی هویت جنبش‌های نوپدید دینی می‌پردازد و با بررسی ویژگی‌های کلی این جنبش‌ها بر این حقیقت تأکید می‌کند که با وجود اختلاف‌های زیادی که بین آنها وجود دارد…