۱۴۷۲ | آسیب‏ شناسی عشق در معنویت‏های نوظهور (مطالعه‏ ی موردی اشو و پائولوکوئلیو) پریسا گودرزی
description

۱۴۷۲ | آسیب‏ شناسی عشق در معنویت‏های نوظهور (مطالعه‏ ی موردی اشو و پائولوکوئلیو) پریسا گودرزی

عشق در بیشتر داستانهای کوئلیو معطوف به جنس مخالف است و در مابقی آنها نیز متعلقی ناسوتی دارد. عشقی را که اشو ترویج میکند و قابل احترام میداند, هیچگونه متعلقی ندارد و بسیار مطلق و مبهم است. عشق مورد نظر او سمت و جهتی نداشته و متوجه هیچکس نیست.