۱۴۹۶ | جنبش عصر جدید و نقش هنر و رسانه در گسترش آن(حمیدرضا مظاهری‌سیف)
description

۱۴۹۶ | جنبش عصر جدید و نقش هنر و رسانه در گسترش آن(حمیدرضا مظاهری‌سیف)

اگرچه عصر نوین در ابتدا به‌شکل یک جنبش به‌نظر می‌رسید, اما دیری نپایید که به بستری برای پیدایش و رشد هزاران «شبه‌جنبش معنوی نوپدید» تبدیل شد. شبه‌جنبش‌های مرتبط با عصر نوین به‌دنبال اهدافی نظیر …