۱۴۹۴ | بررسی بازنمایی عرفان یهود در فیلم سینمایی شاگرد جادوگر(حفیظه مهدیان)
description

۱۴۹۴ | بررسی بازنمایی عرفان یهود در فیلم سینمایی شاگرد جادوگر(حفیظه مهدیان)

این مقاله با تلقی قبالا به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی معنویت عصر نوین, سعی کرده است با بررسی موردی فیلم «شاگرد جادوگر», روش‌های نامحسوس القا مفاهیم قباله‌ای, توسط رسانه‌ها را تحلیل کند…