۱۴۵۸ | بررسی تحلیلی- انتقادی مراقبه از منظر روان شناختی(پریسا گودرزی)
description

۱۴۵۸ | بررسی تحلیلی- انتقادی مراقبه از منظر روان شناختی(پریسا گودرزی)

مدیتیشن بر کاهش اضطراب اثری غیر مستقیم دارد, به این صورت که با کنار زدن افکار اضافی و منفی, فرد را وارد بخش آرام ذهن می‌کند و میزان تمرکز را در افراد بهنجار افزایش می‌دهد, در واقع می‌توان مفهوم این کلمه را با واژه‌هایی نظیر فکر و اندیشه (تفکر و تعمق) بیان کرد…
۱۴۵۷ | تجربه‏ های شبه عرفانی و داروهای روان‏گردان از منظر روان‏شناختی(هادی وکیلی)
description

۱۴۵۷ | تجربه‏ های شبه عرفانی و داروهای روان‏گردان از منظر روان‏شناختی(هادی وکیلی)

با تحقیق در باب داروهای فعال‌ساز روانی, علائق عرفانی به تجربه‌ی عرفانی گسترش یافته است. اعتقاد عمومی این بوده که چنین داروهایی برآورنده‌ی احوال عرفانی یا حالات اسکیزوفرنیک‌اند. گرچه میان این دو گونه حالت, شباهت‌های فیزیولوژیک یا پدیدارشناختی وجود دارد, ولی…