۱۴۵۴ | معناگرایی و معنویت در پدیده ‏های فراروانشناختی(عبدالرضا آتشین صدف)
description

۱۴۵۴ | معناگرایی و معنویت در پدیده ‏های فراروانشناختی(عبدالرضا آتشین صدف)

مدعای این نوشتار, پاسخ مثبت به این پرسش‌ها است؛ آنچه در فرا روانشناسی, فوق طبیعت خوانده می‌شود در قرآن مجید, جهان غیب نام دارد و میان این دو نیز نسبت و رابطه وجود دارد. از منظر قرآن مجید, رابطه متقابل انسان و جهان فوق طبیعت, امری پذیرفتنی است تا آنجا که در برخی موارد نیز