۱۴۹۵ | تربیت معنوی در انیمیشن‌های «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم؟»(سید عادل مدنی)
description

۱۴۹۵ | تربیت معنوی در انیمیشن‌های «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم؟»(سید عادل مدنی)

امروزه انیمیشن نقش مهمی در تربیت کودکان دارد. هر انیمیشنی جهان‌بینیِ‌ خاص خود را دارد که بر اساس فلسفه و فرهنگ هر جامعه و خالق اثر متفاوت است. «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم» انیمیشنی است که …