۱۴۸۲ | گذری بر انسان‌گرایی دونالد والش(محمدحسین کیانی و سیده فاطمه خفری)
description

۱۴۸۲ | گذری بر انسان‌گرایی دونالد والش(محمدحسین کیانی و سیده فاطمه خفری)

ظهور باورهای انسان‌گرایانه در بسیاری از تعالیم معنویت‌گرایی جدید قابل پیگیری است. اما به گمان نگارنده, بهره‌مندی و اصالت این رویکرد در مجموع تعالیم دونالد والش با شدت بیشتری همراه است, علت این ادعا نهفته در نحوه‌ی بیان و نظام تعالیم والش است…