۱۴۹۷ | نگاهی به دغدغه‌ی معنویت‌گرایی در سینمای غرب(محمد شکیبا‌دل)
description

۱۴۹۷ | نگاهی به دغدغه‌ی معنویت‌گرایی در سینمای غرب(محمد شکیبا‌دل)

قصه‌گویی در فیلم‌ها, الهام‌گرفته از قصه‌های بزرگان دینی و کتب آسمانی است. همان‌گونه که در کتب آسمانی از زبانی هنرمندانه و پرداختی داستان‌گونه برای بیان مفاهیم معنوی به مخاطبان استفاده شده است؛ برخی از نظریه‌پردازان نیز معتقدند امروزه …
۱۴۹۲ | آسیب‌شناسی تبلیغات هنری در مواجهه با جنبش‌های معنوی(پریسا گودرزی)
description

۱۴۹۲ | آسیب‌شناسی تبلیغات هنری در مواجهه با جنبش‌های معنوی(پریسا گودرزی)

نگارنده در این مقاله قصد دارد بر اهمیت و سهم هنر, چه در معنای قبل از دوران مدرن و چه در معنای امروزی آن به‌ویژه بر هنر ادبیات (شامل: داستان, نمایشنامه, فیلمنامه) و هنرهای ترسیمی (که نقاشی اهم آنها است) و هنرهای نمایشی (شامل: فیلم, سینما و تئاتر) در تبلیغات دینی تأکید کند…
۱۴۸۹ | بررسی حیات دین در عصر رسانه‌های جدید(محمد لعل‌علیزاده)
description

۱۴۸۹ | بررسی حیات دین در عصر رسانه‌های جدید(محمد لعل‌علیزاده)

در واقع ادعای ما در این نوشتار این است که: فرایند جهانی‌شدن فرهنگی و گسترش رسانه‌های جدید اجتناب‌ناپذیر است؛ باوجود چالش‌ها و بحران‌هایی که به همراه دارد و با مدیریتی که از سوی امپریالیسم غرب می‌شود, امکانات و فرصت‌هایی را برای شبکه‌ای‌شدن دین, همبستگی و هویت‌یابی مسلمانان فراهم می‌کند.
۱۴۷۳ | مدرنیته, رسانه و جنبش‌های نوین دینی(علی کیادربندسری*نسرین خانی اوشانی)
description

۱۴۷۳ | مدرنیته, رسانه و جنبش‌های نوین دینی(علی کیادربندسری*نسرین خانی اوشانی)

مقاله حاضر در نظر دارد تا با بررسی رسانه و جنبش‌های نوین دینی به مثابه دو مورد از محصولات و پیامدهای مدرنیته, رابطه آنها را با یکدیگر و با مدرنیته بررسی کند تا پیوند علی و معلولی میان مدرنیته با رسانه و جنبش‌های نوین دینی از سویی و هم‌سنخی رسانه و جنبش‌های نوین دینی از