۱۴۲۳ | نقد و بررسی تعالیم کریشنامورتی درباره دین و خدا(محمدحسین کیانی)
description

۱۴۲۳ | نقد و بررسی تعالیم کریشنامورتی درباره دین و خدا(محمدحسین کیانی)

کریشنامورتی, آموزه‌های خود را نه زیرمجموعه روان‌شناسی و نه در مسیر ایجاد مذهب و تعالیم عرفانی می‌داند؛ اما با اندکی تأمل به‌راحتی می‌توان تعالیم او را در حوزه‌ روان‌شناسی و عرفان قرار داد…