۱۲۳۳ | جوان، شناخت مکاتب نو ظهور و عرفان های کاذب و برخورد آگاهانه-۲

بخش دوم سخنرانی ایت الله احمد عابدی در طرح تقویت مبانی اعتقادی نهاد ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری در رابطه با آشنایی با عرفان های کاذب و معنویت ناب اسلامی    

۱۲۳۲ | جوان، شناخت مکاتب نو ظهور و عرفان های کاذب و برخورد آگاهانه-۱

بخش اول سخنرانی ایت الله احمد عابدی در طرح تقویت مبانی اعتقادی نهاد ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری در رابطه با آشنایی با عرفان های کاذب و معنویت ناب اسلامی